Privacy Policy

Following is our privacy & security policy promise to you.

Upon request we provide site visitors with access to all information [including proprietary information] that we maintain about them. We also offer visitors the ability to have inaccuracies corrected in contact information, financial information, unique identifiers, transaction information, communications that the consumer/visitor has directed to the site. Users (you) can have this information corrected by sending us e-mail.
We collect information about our users (visitors) either directly from the user (such as when ordering a product or service, registering an account or signing up for a newsletter), from our web server logs, and through cookies.
With respect to Ad Servers: To bring you offers that are of interest to you, we have relationships with other companies (such as Google) that we allow to place ads on our web pages. As a result of your visit to our site, ad server companies may collect information such as your domain type, your IP address and click stream information in order to show you targeted ads.

Sharing of Information

We will never sell or give your information (name, address, email, or any other information) to any third-party unless you give us explicit rights to do so.

Use of Information

The information we collect about visitors on this site is used for internal review and is then discarded, used to improve the content of my web page, used to notify consumers about updates to our website, disclosed when legally required to do so at the request of governmental authorities conducting an investigation, to verify or enforce compliance with the policies governing our website and applicable laws or to protect against misuse or unauthorized use of our website.


Tiếng Việt:
Sau đây là bảo mật & chính sách bảo mật của chúng tôi hứa với bạn.
Sau khi yêu cầu chúng tôi cung cấp truy cập trang web với quyền truy cập vào tất cả các thông tin [bao gồm thông tin độc quyền] mà chúng tôi lưu giữ chúng. Chúng tôi cũng cung cấp truy cập khả năng có sự không chính xác sửa chữa trong thông tin liên lạc, thông tin tài chính, định danh duy nhất, thông tin giao dịch, thông tin liên lạc mà người tiêu dùng / khách truy cập đã chỉ đạo cho trang web. Người dùng (bạn) có thể có thông tin này được sửa chữa bằng cách gửi e-mail.
Chúng tôi thu thập thông tin về người dùng của chúng tôi (khách) hoặc trực tiếp từ người dùng (chẳng hạn như khi đặt mua một sản phẩm hoặc dịch vụ, đăng ký một tài khoản hoặc đăng ký một bản tin), từ các bản ghi máy chủ web của chúng tôi, và thông qua các tập tin cookie.
Đối với máy chủ quảng cáo với: Để mang lại cho bạn cung cấp mà bạn quan tâm, chúng tôi có mối quan hệ với các công ty khác (như Google) mà chúng tôi cho phép đặt quảng cáo trên các trang web của chúng tôi. Như một kết quả của chuyến thăm của bạn đến trang web của chúng tôi, công ty máy chủ quảng cáo có thể thu thập thông tin như loại tên miền của bạn, địa chỉ IP của bạn và nhấp vào Thông tin dòng để hiển thị quảng cáo nhắm mục tiêu.
Chia sẻ thông tin
Chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc cung cấp thông tin của bạn (tên, địa chỉ, email, hoặc bất kỳ thông tin khác) cho bất kỳ bên thứ ba, trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi quyền rõ ràng để làm như vậy.
Sử dụng thông tin
Thông tin chúng tôi thu thập về khách truy cập vào trang web này được sử dụng để đánh giá nội bộ và sau đó bỏ đi, được sử dụng để cải tiến nội dung của trang web của tôi, sử dụng để thông báo cho người tiêu dùng về bản cập nhật cho trang web của chúng tôi, tiết lộ khi có yêu cầu về mặt pháp lý để làm như vậy theo yêu cầu của cơ quan chính phủ tiến hành một cuộc điều tra để xác minh hoặc thực thi tuân thủ các chính sách quản trang web của chúng tôi và luật áp dụng hoặc để bảo vệ chống lại sự lạm dụng hoặc sử dụng trái phép các trang web của chúng tôi.

X